Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Toerusting voor
geestelijk leiders

Toerusting voor<br>geestelijk leiders

Hart voor de Gemeente is, als onderdeel van Hebron Missie, een platform dat geestelijk leiders wil laten ontmoeten, bemoedigen en toerusten.

De gemeente is hét instrument waardoor God Zijn glorie wil verspreiden in deze wereld. God verlangt dat door de gemeente de veelvuldige wijsheid van God verkondigd wordt (Ef.3:10). Juist in deze tijd staat de gemeente van Jezus Christus onder druk door individualisme, consumentisme, wereldgelijkvormigheid en traditionalisme. Dit zijn wapens in de hand van satan om de christelijke gemeente van haar kracht en missie te beroven.

Wij geloven echter dat het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus, Overwinnaar is. Hij verlangt om Zijn gemeente, ook in de 21e eeuw, te bouwen (Matth.16:18). Het is de (plaatselijke) gemeente, die onverkort de roeping heeft om Jezus Christus te kennen en Hem bekend te maken aan alle mensen. Dat is een grote, heerlijke en verantwoordelijke roeping, voor alle gemeenteleden maar zeker ook voor de leiders. Gods Woord is levend en krachtig en biedt hoop, instructie en bemoediging voor ieder die zich geroepen weet om mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus. Aan de geestelijk leiders is een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd om de gemeente volgens Bijbelse principes te leiden. In de praktijk van het gemeenteleven ervaren zij hun roeping als een verantwoordelijke taak. Er is behoefte aan ontmoeting, bemoediging en toerusting.

.

Het laatste nieuws

Terugblik toerustingsdag 9 september 2022

Terugblik toerustingsdag 9 september De Hart voor de Gemeente dag van 9 september was een feestelijke bijeenkomst, allereerst omdat er veel vrouwen op deze dag aanwezig waren en daarnaast vierde we in dat weekend het 40-jarige jubileum van het Centrum voor Pastorale Counseling. Het thema van deze dag had daarom ook een pastoraal karakter ‘samen in de bediening de vreugde vasthouden’. ’s Ochtends nam Miel de Rechter ons mee in het lijden van een leider. Hij had een kleine enquête gedaan onder zo’n 25 leiders en hun vrouwen. Het werd in deze lezing duidelijk dat de leider lijdt. Maar een geruststellende gedachte is dat de Heere Jezus met ons oploopt zoals Hij dat ook deed bij de Emmaüsgangers. ’s Middags heeft Herlinde De Vriese in haar getuigenis verteld over hoe zij naast Jef in de bediening staat. Het was indrukwekkend hoe zij vertelde over haar eigen worstelingen en geestelijk leven. Ze gaf aan de vrouwen gerichte handvatten mee om hun eigen geestelijk leven gezond te houden. Jef De Vriese sloot de dag af met het thema ‘ondanks alles de vreugde vasthouden’. Het lijden heeft niet het laatste woord in het leven van een mens. Maar het kennen van God en je verheugen in Zijn karakter en Zijn handelen maakt een christen ondanks de omstandigheden tot een blijmoedig mens. Verheugd waren we ook door de vele hartelijke ontmoetingen die in de pauzes, de gespreksgroepjes en het eten ontstaan en de goede sfeer. We kunnen daarom met dankbaarheid terugkijken op een gezegende dag. Het kan zijn dat jullie als echtpaar door deze dag zijn aangesproken. Dat jullie lijden onder dat wat de bediening van jullie vraagt. Maar jullie hebben geen idee hoe hier samen uit te komen. We zouden graag in contact met jullie komen en kijken of we met meerdere echtparen een tweedaagse ontmoeting in Hebron kunnen organiseren om hier verder met elkaar over door te praten. Jullie kunnen contact opnemen met Martin Penning: m.penning@pastoralecounseling.org De volgende Hart voor de Gemeente dag zal zijn op vrijdag 2 december en zal als thema hebben ‘Hermeneutiek’. Een belangrijk onderwerp voor de tijd waarin de gemeenten zich bewegen. Deze dag zal gaan over de interpretatie van de Bijbel. Hoe je de Bijbel ziet, leest en interpreteert heeft grote gevolgen voor vele belangrijke issues van deze tijd. Te denken valt aan schepping en evolutie, kijk op de mens, relatie man en vrouw etc. ’s ochtends zullen ds. Piet de Vries en ds. Maarten Klaassen een lezing geven rondom dit thema. ‘s middags zijn er workshops om dieper in te gaan op de interpretatie van de Schrift en de gevolgen daarvan op verschillende belangrijke thema’s binnen de gemeente.

Uitgelichte video's

Mijn man heeft een bediening | Herlinde de Vriese

Ondanks alles de vreugde vasthouden | Jef de Vriese

P&L conference Biblical Theology | James. M. Hamilton Jr.