Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Toerusting voor
geestelijk leiders

Toerusting voor<br>geestelijk leiders

Hart voor de Gemeente is, als onderdeel van Hebron Missie, een platform dat geestelijk leiders wil laten ontmoeten, bemoedigen en toerusten. Dit doen we door het organiseren van studiedagen, de Avondschool Systematische Theologie, het ondersteunen van kerkenraden en het uitgeven van relevante boeken.

“Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.”

Efeze 3:10


De gemeente is hét instrument waardoor God Zijn glorie wil verspreiden in deze wereld. God verlangt dat door de gemeente de veelvuldige wijsheid van God verkondigd wordt (Ef.3:10). Juist in deze tijd staat de gemeente van Jezus Christus onder druk door individualisme, consumentisme, wereldgelijkvormigheid en traditionalisme. Dit zijn wapens in de hand van satan om de christelijke gemeente van haar kracht en missie te beroven.

Wij geloven echter dat het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus, Overwinnaar is. Hij verlangt om Zijn gemeente, ook in de 21e eeuw, te bouwen (Matth.16:18). Het is de (plaatselijke) gemeente, die onverkort de roeping heeft om Jezus Christus te kennen en Hem bekend te maken aan alle mensen. Dat is een grote, heerlijke en verantwoordelijke roeping, voor alle gemeenteleden maar zeker ook voor de leiders. Gods Woord is levend en krachtig en biedt hoop, instructie en bemoediging voor ieder die zich geroepen weet om mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus. Aan de geestelijk leiders is een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd om de gemeente volgens Bijbelse principes te leiden. In de praktijk van het gemeenteleven ervaren zij hun roeping als een verantwoordelijke taak. Er is behoefte aan ontmoeting, bemoediging en toerusting.

.

Nieuws

Uitgelichte video's

Een vreemde nieuwe kerk | Leander Janse

Een vreemde nieuwe kerk | vragenpanel | Toerustingsdag 1 december