Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Terugblik ééndaagse conferentie

may 23

Één van de bezoekers van deze dag, Jochem Rijken een voorganger in West Capelle, hebben we gevraagd om terug te kijken op deze dag en zijn ervaringen met ons te delen.

Terugblik Hart voor de Gemeente, 23 mei 2023 door Jochem Rijken

Het komt – voor zover ik weet - niet zo heel vaak voor dat een bekende Amerikaanse nieuwtestamenticus in Nederland is en daar verschillende lezingen geeft. Dit in combinatie met het feit dat ik verschillende commentaren van dr. Thomas R. Schreiner bezit en vaker artikelen en filmpjes van hem heb bekeken op desiringgod.com was voor mij voldoende reden om bij deze dag aanwezig te zijn.

Er waren in totaal drie lezingen die werden afgewisseld met vraag- en antwoordsessies en pauzes.
In de eerste lezing ging het over de rechtvaardiging door het geloof. In eerste instantie kwam het belang hiervan aan de orde en werden verschillende conflicten in de kerkgeschiedenis toegelicht. Ook kwam de invloed van ‘the New Perspective on Paul’ aan bod. Het was duidelijk dat Tom Schreiner zich al vaker in dit debat heeft gemengd.

De tweede lezing ging over de noodzaak voor een christen om te volharden in het geloof. Dr. Schreiner besprak in korte tijd een aantal relevante Bijbelteksten over dit onderwerp. In het tweede deel van de lezing ging het vooral over de waarschuwingsteksten in de brief aan de Hebreeën. Dr. Schreiner leest bijvoorbeeld Hebreeën 6:4-6 als een waarschuwing aan échte gelovigen, waarin God – door de schrijver heen - de waarschuwingen gebruikt om er voor te zorgen dat de lezers zúllen volharden in het geloof. Echte gelovigen zullen de waarschuwingen namelijk ter harte nemen en zich hierdoor laten aansporen tot gehoorzaamheid en toewijding. Dr. Schreiners visie op deze teksten klonk plausibel en biedt de mogelijkheid om het bovenstaande tekstgedeelte op een hele natuurlijk aandoende manier te lezen. Wel houd ik nog een slag om de arm omdat het voor mij nog niet voldoende duidelijk is waarom bijvoorbeeld Johannes Calvijn en John Owen, maar ook de meer recentere Wayne Grudem en vele anderen, tot andere conclusies zijn gekomen.

In de laatste lezing kwam het ‘praktische nut’ van de rechtvaardiging aan de orde. Dr. Schreiner noemde er vijf: het leidt tot aanbidding, het biedt zekerheid, het bevrijdt van schuldgevoelens, het geeft ons een realistisch wereldbeeld en als laatste ontketent het liefde in ons. Dr. Schreiner was mijns inziens zeer overtuigend. Een goed begrip van dit onderwerp is van groot belang. Zoals Luther zegt kunnen we deze wonderlijke werkelijkheid in dit leven nooit volledig onder de knie krijgen en is het belangrijk om dit steeds opnieuw te overdenken: God verklaart mij rechtvaardig enkel en alleen op basis van wat de Here Jezus Christus voor mij heeft gedaan!

In de vraag- en antwoordsessies werden hele afwisselende vragen beantwoord. Hieruit bleek dr. Schreiners brede kennis en belezenheid. Zowel de lezingen als de vragenbeantwoording ging gepaard met de nodige humor en er werd genoeg gelachen. Zo kwam dr. Schreiner er plotseling achter dat één van zijn kinderen die dag jarig was en hij niet mocht vergeten om nog een bericht te sturen. Verder was ook de anekdote over zijn vroegere predikant vrij hilarisch (deze noemde zijn gemeenteleden egoïstisch vanwege hun afwezigheid bij de middagdienst). Misschien niet het meest tactisch..

Wat mij vooral aanspreekt aan een dag als deze is dat Gods Woord open gaat, er een gemoedelijke sfeer hangt, er uit vele verschillende kerken mensen aanwezig zijn, maar er eenheid is rondom het verlangen dat de HERE God de eer krijgt die Hem toekomt. En dat is bemoedigend. Ik zie uit naar de volgende dagen die – als God het wil – georganiseerd zullen worden.

Terug naar overzicht